Bojujeme s pandémiou COVID-19 aj vďaka podpore z EÚ

Názov projektu:  Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Prijímateľ: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

 

Kód výzvyIROP-PO2-SC214-2020-61

Kód žiadosti:  NFP302020AXW2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 425 999,13 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR): 362 099,26 EUR (85%)

Výška finančnej podpory zo ŠR: 42 599,91 EUR (10%)

Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 21 299,96 EUR (5%)

 

Stručný popis projektu: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (ďalej len „LNsP Liptovský Mikuláš“) sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre zhruba 74 000 obyvateľov v regióne Liptov. LNsP Liptovský Mikuláš je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Od 01. 07. 2018 je nemocnica aj prevádzkovateľom Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast. Od začiatku roka 2020 postihla svet pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2. V čase vypuknutia pandémie a prvých výskytov tohto ochorenia aj na Slovensku, nemocnica začala so zavádzaním balíkov opatrení jej fungovania: vytvárania dostatočných materiálno-technických a personálnych kapacít, reprofilizáciou lôžkového fondu a ostatných nevyhnutných podmienok pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti aj pre pozitívnych pacientov na COVID-19. Veľké úsilie venuje aj zabezpečeniu ochrany zdravia zamestnancov s cieľom zabrániť prenos šírenia tejto nákazy v rámci nemocnice. Plánované aktivity jednoznačne prispejú k naplneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je Ochrana verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaranie prístrojovej a zdravotníckej techniky pri prevencii nekontrolovaného šírenia a včasnej diagnostike vírusovej choroby COVID-19, poskytnutie adekvátnej liečby infikovaných pacientov, vrátane materiálneho vybavenia pre ochranu a bezpečnosť personálu, ako aj zvýšenie odolnosti a pružnosti zdravotníckeho systému a podpora prevencie v rámci ochrany verejného zdravia.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Vybavenie LNsP Liptovský Mikuláš pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Aktivita 2: Vytvorenie mobilného odberového miesta v LNsP Liptovský Mikuláš

Aktivita 3: Ochrana pracovníkov v LNsP Liptovský Mikuláš pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

 

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a ochranu verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Špecifické ciele sú zamerané na minimalizáciu dopadov krízovej situácie v nemocnici v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 najmä prostredníctvom:

  • zabezpečenia prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých na diagnózu COVID-19,
  • zabezpečenia testovania ochorenia COVID-19,
  • zabezpečenia ochrany zdravotníckeho a iného personálu nemocnice pred ochorením COVID-19.

Miesto realizácie: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Harmonogram realizácie projektu:

Plánovaný začiatok realizácie projektu: 03/2020

Plánovaný koniec realizácie projektu: 12/2021

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár