Režim návštev v Liptovskej nemocnici

Režim návštev v Liptovskej nemocnice MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš – postupuje sa naďalej v súlade  s vyhláškou č. 238/2021

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c),e) a z) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1., 2., alebo 3. stupni ohrozenia podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na návštevy:

  1. a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  2. b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  3. c) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  4. d) osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  5. e) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  6. f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

Znenie celej vyhlášky nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf

Aktuálne informácie k očkovaniu

Vážená verejnosť,
dávame do pozornosti informáciu, že v prípade, ak ste obyvateľ okresu Liptovský Mikuláš a Vás systém pri objednávaní na očkovanie zaradí do iného očkovacieho centra, ako je vakcinačné centrum nemocnice Liptovský Mikuláš a máte záujem sa zaočkovať vo vakcinačnom centre našej nemocnice

☎ kontaktujte prosím priamo naše vakcinačné centrum v pracovné dni (pondelok – piatok) v čase 7:00 -14:00, na tel. čísle 044/5563 241 (242).
Zároveň Vás informujeme, že

✅od 23.8.2021 očkovacie centrum Liptovskej nemocnice očkuje už len dospelých nad 18 rokov.
Všetky deti vo veku od 16- 17 rokov, ktoré však už boli v našom očkovacom centre očkované 1 dávkou budú doočkované druhou dávkou v našom vakcinačnom centre.

Taktiež by sme Vás radi informovali o plánovaných zmenách časov pre očkovanie neregistrovaných osôb.

Zmeny budú nasledovné :

Dátum       Registrované osoby         Prestávka                Neregistrované osoby
13.9.2021    7:00 – 12:00                        12:00 – 12:30             12:30 – 13:30
14.9.2021    Vakcinačné centrum zatvorené
15.9.2021    Vakcinačné centrum zatvorené
16.9.2021    Vakcinačné centrum zatvorené
17.9.2021    7:00 – 12:00                       12:00 – 12:30            12:30 – 13:30
20.9.2021  Vakcinačné centrum zatvorené
21.9.2021   Vakcinačné centrum zatvorené
22.9.2021  Vakcinačné centrum zatvorené
23.9.2021  7:00 – 12:00                        12:00 – 12:30             12:30 – 13:30
24.9.2021  7:00 – 12:00                        12:00 – 12:30             12:30 – 13:30

O prípadných ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

Za spoluprácu ďakujeme.
Vakcinačné centrum
LNsP Liptovský Mikuláš

 

Bojujeme s pandémiou COVID-19 aj vďaka podpore z EÚ

Názov projektu:  Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Prijímateľ: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

 

Kód výzvyIROP-PO2-SC214-2020-61

Kód žiadosti:  NFP302020AXW2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 425 999,13 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR): 362 099,26 EUR (85%)

Výška finančnej podpory zo ŠR: 42 599,91 EUR (10%)

Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 21 299,96 EUR (5%)

 

Stručný popis projektu: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (ďalej len „LNsP Liptovský Mikuláš“) sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre zhruba 74 000 obyvateľov v regióne Liptov. LNsP Liptovský Mikuláš je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Od 01. 07. 2018 je nemocnica aj prevádzkovateľom Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast. Od začiatku roka 2020 postihla svet pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2. V čase vypuknutia pandémie a prvých výskytov tohto ochorenia aj na Slovensku, nemocnica začala so zavádzaním balíkov opatrení jej fungovania: vytvárania dostatočných materiálno-technických a personálnych kapacít, reprofilizáciou lôžkového fondu a ostatných nevyhnutných podmienok pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti aj pre pozitívnych pacientov na COVID-19. Veľké úsilie venuje aj zabezpečeniu ochrany zdravia zamestnancov s cieľom zabrániť prenos šírenia tejto nákazy v rámci nemocnice. Plánované aktivity jednoznačne prispejú k naplneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je Ochrana verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaranie prístrojovej a zdravotníckej techniky pri prevencii nekontrolovaného šírenia a včasnej diagnostike vírusovej choroby COVID-19, poskytnutie adekvátnej liečby infikovaných pacientov, vrátane materiálneho vybavenia pre ochranu a bezpečnosť personálu, ako aj zvýšenie odolnosti a pružnosti zdravotníckeho systému a podpora prevencie v rámci ochrany verejného zdravia.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Vybavenie LNsP Liptovský Mikuláš pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Aktivita 2: Vytvorenie mobilného odberového miesta v LNsP Liptovský Mikuláš

Aktivita 3: Ochrana pracovníkov v LNsP Liptovský Mikuláš pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

 

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a ochranu verejného zdravia pred pandémiou COVID-19 v LNsP Liptovský Mikuláš.

 

Špecifické ciele sú zamerané na minimalizáciu dopadov krízovej situácie v nemocnici v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 najmä prostredníctvom:

  • zabezpečenia prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých na diagnózu COVID-19,
  • zabezpečenia testovania ochorenia COVID-19,
  • zabezpečenia ochrany zdravotníckeho a iného personálu nemocnice pred ochorením COVID-19.

Miesto realizácie: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Harmonogram realizácie projektu:

Plánovaný začiatok realizácie projektu: 03/2020

Plánovaný koniec realizácie projektu: 12/2021

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Informácie k antigénovému testovanu

Vážená verejnosť,
touto cestou Vám oznamujeme, že od 17. 08. budeme prevádzkovať Antigénové mobilné odberové miesto:

Kde sa nachádza?
📍 parkovisko pred hlavným vstupom do nemocnice – Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Prevádzková doba?

26. 08. – 14. 09. 2021
✅ Pondelok – Nedeľa: 07:00-15:30 (11:30-12:00 obedná prestávka), posledné odbery sú realizované o 11:15 a 15:15.
od 15. 09. 2021
✅ Pondelok – Piatok: 07:00-15:30 (11:030-12:00 obedná prestávka), posledné odbery sú realizované o 11:15 a 15:15.
✅ Sobota – Nedeľa: 10:00-14:00, posledný odber je realizovaný o 13:45.
❌ štátne sviatky (aj 15.09.) zatvorené

Ako sa prihlásiť na testovanie?
☎️ momentálne nie je potrebné prihlásiť sa na testovanie – bez objednania vopred

Cena testu?
5,- €

Oznam o dočasnom zákaze návštev na detskom oddelení

Vážení pacienti a návštevníci našej nemocnice,
touto cestou Vám oznamujeme, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie platí:
 
❌ zákaz návštev na detskom oddelení od 05. 08. do 20. 08. 2021.
Opatrenie sme prijali v záujem ochrany zdravia Vás a Vašich blízkych.
 
Za pochopenie a rešpektovanie opatrenia ďakujeme. 👍
 
Na obrázku môže byť interiér

 

Otvárame MEDPED centrum pri Kardiologickej ambulancii

 
⬆️ Rozvíjame sa aj vďaka našim šikovným a kvalifikovaným zdravotníkom ⬆️
 
Pod záštitou primára interného oddelenia MUDr. Martina Škuntu, MBA a kardiologického tímu MUDr. Petra Kyčinu, PhD a MUDr. Tatiany Fiolekovej otvárame
 
MEDPED centrum pri kardiologickej ambulancii ? (pavilón J)
☎️ Telefón: 044/55 63 392
? Email: kardiologia@nsplm.sk
 
Veľmi nás teší, že sme mohli pripojiť k ďalším 4 centrám v Žilinskom kraji ?
 
Čím sa MEDPED centrum bude zaoberať❓
✅ V úvodnej fáze hlavne akútnymi pacientmi s nedostatočne kontrolovanými hladinami lipidového metabolizmu (po IM, s veľmi vysokým a vysokým KV rizikom, vysoká rodinná predispozícia ku KV ochoreniam), neskôr bude vyšetrenie dostupne aj pre ostatných pacientov.
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke:
https://nsplm.sk/medped/ alebo na stránke http://medpedfh.sk.