3.233.239.102 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą

História nemocnice

 Prvá budova nemocnice v Liptovskom Mikuláši Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš má temer
150 ročnú tradíciu.
Začiatky jej založenia vedú na Moyzesovu
ulicu
, v ktorej sa v prízemnom, z kameňa murovanom domku
s troma izbami, založil prvý stoličný špitál.
Tento bol založený z dobrovoľných darov zbieraných v Liptovskej
stolici. Zo zachovaných archívnych materiálov je preukazateľné,
že ako dátum vzniku „nemocnice" možno označiť r.1859.
Tento špitál ako jeden z prvých „štátnych" špitálov mal len 6 postelí.
Liečebná starostlivosť bola zverená župnému chirurgovi a dvom ošetrovateľkám.
Prvá nemocnica slúžila predovšetkým „pre bezmajetných nemocných z Liptovskej stolice,
ktorí nemohli byť ošetrovaní náležite doma, alebo pre cudzích bezprístrešných
nemocných".
Prvým menovaným riaditeľom bol stoličný fyzikus MUDr. Karol Hoffman a prvým
ordinujúcim lekárom MUDr. Fridrich Ullman. Táto nemocnica pracovala vo veľmi malých priestoroch
a skromných podmienkach.
K vylepšeniu priestorovej situácie nemocnice došlo až v r.1880, kedy Liptovská stolica odkúpila v Palúdzke od rodiny Palugayovcov starý jednoposchodový kaštiel, do ktorého sa prenieslo natrvalo
sídlo nemocnice.
V tejto budove už bolo možné umiestnť 16 postelí, ktorých počet sa neskôr
zvýšil na 55. Ani táto budova však postupne na potreby zdravotníckych služieb časom
nepostačovala.
Od r.1912 až do r.1930 bol riaditeľom nemocnice MUDr. Ladislav Hoffman. Už v priebehu I. svet.vojny
sa stoliční páni začali zaoberať výstavbou novej nemocnice. Keďže chudobná liptovská župa nemala
žiadne finančné rezervy, opäť sa muselo prikročiť k finančnej zbierke občanov.
Pri organizovaní zbierky významnú úlohu zohral MUDr. Ivan
Stodola
, hlavný župný lekár. Akcia mala nečakaný úspech a
vyniesla finančný efekt, ktorý však nepostačoval ani na prípravné
práce výstavby. Svojou neúnavnou aktivitou však MUDr. Ivan
Stodola
získal podporu Ministerstva zdravotníctva v Prahe,
a tak bol daný súhlas k postaveniu prvej nemocničnej budovy.
Bola to budova pavilónu tuberkulózneho s výstavbou ktorého
sa započalo v septembri 1922 a ktorý bol do užívania odovzdaný
 História nemocnice
19. 2.1927. V tomto novom pavilóne boli umiestnené predovšetkým tuberkulózne prípady,
v ojedinelých prípadoch choroby vnútorné a infekčné. Pôvodná budova Palugyauského kaštiela
slúžila pre chirurgické účely. Táto budova bola v r.1931 zbúraná, a to z dôvodu, že nezapadala
do územného plánu ďalšej výstavby nemocnice. V období september 1927 - marec 1930 bol
vybudovaný a do prevádzky uvedený, dnes už bývalý chirurgický pavilón. V roku 1932 až marec
1933 bola vybudovaná nemocničná kuchyňa, kotolňa a práčovňa - de facto hospodárska budova,
ktorá rôznymi rekonštrukciami a dostavbami bola neskôr upravená na psychiatrický pavilón.
 Verejná krajinská nemocnica v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši V r.1932 bola vybudovaná márnica, ktorá sa neskôr zmenila na
budovu pre administratívne účely, na ktoré slúži dodnes.
V r.1932 sa postavila i budova pre služobné byty pre
zamestnancov do ktorej sa po následných rekonštrukciách a
prístavbách /1950,1968/ postupne presťahovalo oddelenie očné a
oddelenie krčné. Oddelenie krčné ako samostatný odbor existovalo
od r. 1947 a oddelenie očné od r. 1959.
V máji 1936 až v decembri 1937 bola postavená budova interného
pavilónu, kde sa neskôr umiestnilo aj gynekologicko-pôrodícke a kožné oddelenie. Ďalej až do
povojnových rokov výstavba nemocnice zaostala.
Po II. svet.vojne dochádza k značnému rozvoju zdravotníckych služieb, a to zriaďovaním nových
oddelení a odborných ambulantných služieb. Tomuto rozvoju však nezodpovedala aj výstavba
nových priestorov. Dňa 13.12.1945 sa síce zišla komisia povereníctva zdravotníctva, ktorá sa
zaoberala dostavbou nemocnice Liptovský Mikuláš,
reálne však boli vybudované len tieto objekty:
- V rokoch 1957 - 1960 sa realizovala prístavba k budove chirurgického pavilónu, a to na účel
   umiestnenia RTG oddelenia a oddelenia urologického. Neskôr tu bolo umiestnené aj oddelenie
   ortopedické a oddelenie anesteziológie.
- V rokoch 1948 - 1952 sa vybudovala nová hospodárska budova s ústavnou kuchyňou.
- V rokoch 1948 - 1952 bola postavená budova oddelenia klinickej biochémie a patológie. V roku 1952
   bolo vytvorené aj samostatné patologické oddelenie.

Keďže zriaďovanie nových oddelení nebolo vždy totožné aj s budovaním nových priestorov, tieto
oddelenia sa umiestňovali do existujúcich budov, a to jednak postupným prispôsobovaním
suterénnych a podkrovných priestorov na účel umiestnenia týchto oddelení. Zároveň z dôvodu
nedostatku inej možnosti sa do nemocničných izieb umiestňoval väčší počet postelí ako bolo pôvodne
plánované. Na umiestnenie postelí sa postupne zaberali aj sociálne priestory pre pacientov a
zdravotnícky personál. Tým sa hygienický štandard prevádzky oddelení značne narušil,
čím sa stávala situácia zo dňa na deň neúnosnejšou a postupne cca v 80 rokov začalo dochádzať
priam k havárijným stavom. Spôsobom ako uvádzame boli postupne pozriaďované tieto oddelenia:
V roku 1950 bolo zriadené oddelenie detské,
v roku 1954 oddelenie infekčné,
v roku 1955 oddelenie psychiatrické.
Ďalej sa postupne zriaďovali posteľové oddelenia vedené primárom v odbore neurológia r.1964, urológia r. 1968, v odbore ortopédia r.1967, kožné r.1970.
Tento stav bol evidovaný de facto od povojnového obdobia až do konca 70-tych rokov. Situácia
sa začala postupne zlepšovať v 80-tych rokoch, kedy sa postupne, i keď len menšími stavebnými
akciami vytvárali podmienky pre umiestňovanie lôžkových oddelení, oddelení technických prevádzok,
ale i zlepšenie sociálnych podmienok pacientov i zamestnancov. Vybudované a po kolaudácii boli do
užívania dané tieto objekty:
- v roku 1969 slobodáreň pre zamestnancov v areáli polikliniky
- v roku 1978 slobodáreň pre zamestnancov v areáli nemocnice
- v roku 1977 čistička odpadových vôd pri nemocnici
- v roku 1985 budova pre anesteziologické oddelenie a rýchlu lekársku pomoc
- v roku 1989 po ukončení poslednej etapy, nová stavba interného pavilónu
- v roku 1988 budova trafostanice a náhradného zdroja elektrickej energie
- v roku 1996 stavba /resp. prístavba k hosp. budove/ novej plynovej kotolne a následne sa
   zrekonštruovala budova v ktorej je umiestnená ústavná kuchyňa
- v roku 2001 bola odovzdaná do užívania nová budova skladov a dielní
- v roku 1991 nemocnica získala bezplatným prevodom objekt, ktorý sa pôvodne začal budovať ako
   bytový objekt v rámci KBV; po jeho dobudovaní, stavebných úpravách a prístavbe výťahu sa do
   tohto objektu presťahovalo oddelenie neurologické, nemocničná lekáreň a doliečovacie
   oddelenie,
ktoré vzniklo v r. 1997.

Uvedenými stavebnými akciami sa síce zlepšila priestorová situácia niektorých oddelení, nezlepšila
sa však situácia s umiestnením operačných oddelení, a to: chirurgického oddelenia,
ortopedického oddelenia a urologického oddelenia
. V roku 1991 po viac ako 10 ročnom úsilí
vedúcich pracovníkov vtedajšieho OÚNZ i NsP Liptovský Mikuláš sa podarilo započať so stavbou
budovy nového chirurgického pavilónu, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2002.

Uvedenie tejto budovy do prevádzky umožnilo, aby sa okrem umiestnenia pôvodne uvažovaných
oddelení chirurgického, urologického, ortopedického a časti RTG, postupne sem umiestnili
i oddelenie traumatologické, ktoré ako samostatný primariát vzniklo v r. 2002, oddelenie
centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie
, ktoré taktiež vzniklo v r. 2002, ďalej oddelenie očné, krčné a detské.
V roku 2005 sa tu umiestnilo i oddelenie novorodenecké a časť gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia.

V závere r. 2005 bolo z budovy Ústavu verejného zdravotníctva presťahované do areálu nemocnice
oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré tu dovtedy bolo umiestnené v prenajatých priestoroch.
Súčasťou NsP Liptovský Mikuláš je aj poliklinika, ktorá sa ako samostatný areál nachádza na
Jánošíkovom nábreží.
Budovu polikliniky získal vtedajší OÚNZ Liptovský Mikuláš v r. 1953, a to bezodplatným prevodom od
bývalej Okresnej nemocenskej poisťovne. V tejto budove NsP Liptovský Mikuláš poskytuje
odborné zdravotnícke služby už len v odbore fyziatricko-rehabilitačnom a poliklinickým
rontgenologickým pracoviskom.

Ostatné priestory sú prenajaté neštátnym lekárom a to jednak všeobecným lekárom (pre
dospelých, pre deti a dorast, gynekológom a stomatológom) a odborným lekárom temer vo všetkých
medicínskych odboroch.


     ....nahornahor


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík