Oznam pre darcov krvi
Oznamujeme darcom krvi, že dňa 3.4.2018 bude odber zrušený. Nasledujúci odberový deň bude 4.4.2018.
Za porozumenie ďakujeme.
HTO

AKTUALITY

Elektronické objednávanie pacientov

Stratégia nemocnice
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť vo všetkých odboroch liečebno – preventívnej starostlivosti, dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a vytvorenie predpokladov pre zlepšenie svojej materiálno – technickej základne.


Informácia Úradu verejného zdravotníctva SR
HEMORAGICKÁ HORÚČKA EBOLA
Darujte 2% zo zaplatenej dane
Darujte 2 % zo zaplatenej dane
Pomôžte Nadácii DUMI darovaním 2 % zo zaplatenej dane. Nadácia podporuje našu nemocnicu nákupom prístrojov a zariadenia pre zdravotníctvo. Kontaktné údaje: Nadácia DUMI, Vrbická 1883/32, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 37804855 Číslo účtu: 0331657672/0900

Tlačivo o poukázaní sumy zaplatenej dane nájdete na tejto stránke, alebo si ho môžete stiahnúť priamo tu

ĎAKUJEME!!

Nový oznam pre návštevníkov nemocnice
Oznamujeme Vám, že v areáli nemocnice, v priestoroch chirurgického pavilónu sa začína budovať nové oddelenie urgentného príjmu.

Viac info tu ...

Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši

je všeobecnou nemocnicou, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 74 000 obyvateľov spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Ďalšie nároky na poskytovanie zdravotníckych služieb súvisia so značným rozvojom turistiky a športu v okrese Liptovský Mikuláš a veľkým počtom tu sa nachádzajúcich rekreačných zariadení a súkromných rekreačných chát.
Ťažiskom činnosti LNsP MUDr. Ivana Stodolu je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica má k dnešnému dňu celkom 280 postelí a zamestnáva cca 576 zamestnancov. V nemocnici sú zriadené všetky potrebné oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. K dispozícii je pracovisko CT, angiografické a mamografické pracovisko. Pri internom oddelení je zriadená samostatná JIS - v odbore kardiológia a stredisko dialyzy. Nemocnica pozostáva z jedného areálu - nemocnice, ktorý je umiestnený v mestskej časti Palúdzka.
V nemocnici je vybudovaná pristávacia plocha pre sanitné vrtuľníky - heliport.
Nemocnica má na veľmi dobrej úrovni vybudovanú infraštruktúru - vlastná kotolňa, vlastná ústavná
kuchyňa, vlastná údržba, ČOV, náhradný zdroj elektrickej energie, vnútroareálové komunikácie.
V nemocnici je vybudovaný centrálny informačný systém.
VUC Žilina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš je samostatná príspevková organizácia, ktorej zriadovateľom je od 1.1.2003 Žilinský samosprávny kraj. V dňoch 27.9.- 28.9.2016 sa v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu uskutočnil recertifikačný audit. Na základe úspešne zvládnutého auditu bol Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že systém manažérstva kvality je účelne vybudovaný, udržovaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008.


OZNAMY


Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zverejňuje zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 3/2018. Predmetom priameho nájmu je: Nebytové priestory – účel nájmu – prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore patologická anatómia
zverejnené 15.02.2018


Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zverejňuje zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 4/2018. Predmetom priameho nájmu je: Plocha na streche budovy za účelom umiestnenia a prevádzkovania zariadenia na poskytovanie elektronických komunikačných služieb
zverejnené 14.03.2018


Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zverejňuje zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 5/2018. Predmetom priameho nájmu je: Plocha na vonkajšom betónovom oplotení za účelom umiestnenia reklamného billboardu.
zverejnené 22.03.2018Poďakovanie sponzorom
V roku 2014 sponzori:
- Nadácia DUMI
- Nadácia Jednota COOP
- Nadácia Križovatka
- GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
- Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
prispeli finančnými darmi na nákup prístrojov a materiálneho vybavenia pre našu nemocnicu.

Za finančné dary im srdečne ďakujeme.
Akými darmi prispeli a na čo boli využité finančné prostriedky sa dozviete tu


Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že s účinnosťou od 25.1.2012 začala prevádzkovať BUFET v novom chirurgickom pavilóne nemocnice. bližšie info
Zverejnené 24.01.2012


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík